MENU

白背景と美少女: シンプルトーンから多彩なシーンまで

Young-girl-holding-a-pen-intently-with-black-eyes-long-blonde-hair-and-a-focus-on-her-hand-showcasing-her-precision-and-artistic-passion
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
目次

今日の特別な美少女イラスト!

こんにちは、kojirom です。
今日は「白背景と美少女」をテーマに、素晴らしいイラストをご紹介します!白背景は汎用性が高く、どんな場面でも使いやすいですよね。なんと、今回は143種類ものモデルで、261枚のイラストを用意しました!

イラストの使い道

  1. SNSのアイコン:個性を出すために自分好みの一枚を。
  2. ブログ記事:読者の目を引く美少女イラストで。
  3. プレゼンテーション:話のポイントを強調。
  4. オンラインショップ:商品と合わせて使って。
  5. イベントポスター:注目を集める力があります。
  6. 名刺デザイン:印象に残る名刺に。
  7. 季節の挨拶:季節感あふれるイラストで。
  8. テキストブック:学習意欲を高めます。
  9. ウェブサイトのヘッダー:訪れた人を楽しませます。
  10. ギフトカード:特別な日に、特別な一枚を。

スライドショー:261枚

20230926-001-irrealitium_nsfwV10
20230926-002-liveAnimeMix_2d
20230926-003-helloimpasto_V30b
20230926-004-gapMix_originalVer168
20230926-005-helloy3_V10e
20230926-006-sakushimixFinished_sakushimixFinal
20230926-007-sweetMixFp16Cleaned_21
20230926-008-petitcutie_v15
20230926-009-shadow97sBeta_m5
20230926-010-shadow97sBeta_m5
20230926-011-meinamix_meinaV8
20230926-012-raenamix_v30
20230926-013-rmhf_animev4
20230926-014-meinamix_meinaV7
20230926-015-milkyWonderland_v20
20230926-016-bellyberry1_
20230926-017-seizamix_v2
20230926-018-rmhf_animev2
20230926-019-kamimix_alpha
20230926-020-silvermoonmixBase_v12
20230926-021-whitedreamyhillmix_v10
20230926-022-vcmix_v10
20230926-023-V999Lora_v999Sft
20230926-024-animatedModelsOf_25
20230926-025-tqCutestyleV10_v10
20230926-026-meinaunreal_v41
20230926-027-synthpudding_v12
20230926-028-redanimeline_
20230926-029-ssssllddllShinySissy_v32ff
20230926-030-yabukikentaroumix_v10
20230926-031-milkyWonderland_v20
20230926-032-bluePencilRealistic_v05
20230926-033-SE_V1_C
20230926-034-sodaMix_v10
20230926-035-meinaunreal_v41
20230926-036-irrealitium_nsfwV10
20230926-037-asyncsMIX_v2
20230926-038-butamanmix_pastel
20230926-039-animatedModelsOf_v10
20230926-040-strawberryMIX_v21
20230926-041-scrawlabyss_v10
20230926-042-bulasmall_v2
20230926-043-raesanmix_v20
20230926-044-aingexp_exp11
20230926-045-yuzu_v10
20230926-046-yabukikentaroumix_v10
20230926-047-lirioBreakunreal_delirioDARK
20230926-048-petitcutie_v15
20230926-049-nashianime_
20230926-050-YLWSMIXYurisaLineart_v20
20230926-051-yessushirevtoonV105By_v10
20230926-052-yuzu_v10
20230926-053-realcartoonAnime_v5 (1)
20230926-054-anyloraCheckpoint_bakedvaeBlessedFp16
20230926-055-Rabbit・廴inimalist package_V2
20230926-056-tsubaki_v10
20230926-057-gapMix_originalVer168
20230926-058-meinamix_meinaV10
20230926-059-blazingDrive_V10g
20230926-060-anidoll_v12Semireal
20230926-061-shaonv3dmix_v10
20230926-062-blazingDrive_V08c
20230926-063-gatchamixV10_v10
20230926-064-seenAnime_v10
20230926-065-YLWSMIXYurisaLineart_v20
20230926-066-yutamix_ur
20230926-067-silvermoonmixBase_v12
20230926-068-yutamix_ur
20230926-069-yutamix_v9
20230926-070-blazingDrive_V05a
20230926-071-anythingelseV4_v45
20230926-072-helloy3_V10e
20230926-073-asyncsMIX_v3
20230926-074-synthpudding_v12
20230926-075-LoliyellMix_v3_20230726
20230926-076-awpainting_v12
20230926-077-bokujust_V10b
20230926-078-meinaalter_v2
20230926-079-hxranime_v10
20230926-080-limeremixSweet_sourV27
20230926-081-AsagaoMix-v1
20230926-082-hijklmixAnime_v10Pruned
20230926-083-meinacetusorionmix_v10
20230926-084-AsagaoMix-v1
20230926-085-bluePencilRealistic_v1
20230926-086-AOM3B2_orangemixs
20230926-087-raesanmix_v20
20230926-088-V999Lora_v999Sft
20230926-089-meinaalter_v3
20230926-090-pad_v1
20230926-091-yuzu_v11
20230926-092-bluePencil_v10
20230926-093-kamimix_alpha
20230926-094-meinaalter_v2
20230926-095-niamix_v10
20230926-096-SE_V1_C
20230926-097-vcmix_v10
20230926-098-shadow97sEntropy_m2
20230926-099-sakushimixFinished_sakushimixFinal
20230926-100-tenganmix_v20
20230926-101-vndollRealmix_v10
20230926-102-xynaptix_vObsidian10
20230926-103-animerge_V10
20230926-104-ametrineLegacy_v12
20230926-105-nashianime_
20230926-106-xrystlMix_xrystlmx225d04
20230926-107-realcartoonAnime_v5
20230926-108-sotemix_v10
20230926-109-xrystlMix_xrystlmx225d04
20230926-110-meinaalter_v3
20230926-111-omochiNightMix
20230926-112-sweetMix_v22Flat
20230926-113-kohakuV3_rev2
20230926-114-sweetMix_v22Flat
20230926-115-butamanmix_pastel
20230926-116-yutamix_v9
20230926-117-raesanmix_v10
20230926-118-mightycorneoNewPrimemix_bloodsplashsMix
20230926-119-ageless_v2
20230926-120-gapClearVae23_v10
20230926-121-xynaptix_vObsidian10
20230926-122-koji_v21
20230926-123-abyssFantasy_v10
20230926-124-meinamix_meinaV10
20230926-125-blazingDrive_V05a
20230926-126-rmhf_animev4
20230926-127-V999Lora_v999
20230926-128-shungikuMix_v10
20230926-129-anythingelseV4_v45
20230926-130-sotemix_v10
20230926-131-loliyellmix_v4
20230926-132-rmhf_animev2
20230926-133-shaonv3dmix_v10
20230926-134-seizamix_v2
20230926-135-tsubaki_v10
20230926-136-hijklmix25D_v20Pruned
20230926-137-lirioBreakunreal_delirio
20230926-138-aingdiffusion_v92
20230926-139-aingexp_exp11
20230926-140-anamix_
20230926-141-redanimeline_
20230926-142-bellyberry1_v10
20230926-143-SE_V3_A
20230926-144-ultraControlSupper_anythingVer
20230926-145-ametrineLegacy_v12
20230926-146-meinaunreal_v3
20230926-147-animatedModelsOf_v10
20230926-148-blue_pencil-v4
20230926-149-shidoshi25d_v10
20230926-150-hijklmix_v25Pruned
20230926-151-anythingV50_v50
20230926-152-Rabbit・廴inimalist package_V2
20230926-153-onlyanime_v2
20230926-154-hijklmixAnime_v20Pruned
20230926-155-gapMix_original
20230926-156-bluePencilRealistic_v1
20230926-157-LoliyellMix_v4_20230803
20230926-158-meinamix_meinaV11
20230926-159-anamix_v3
20230926-160-shadow97sEntropy_m2
20230926-161-hamefmix2_5
20230926-162-blazingDrive_V09i
20230926-163-kawaiiniji_v3
20230926-164-aamAnyloraAnimeMixAnime_v1
20230926-165-Riga_Collection-v1
20230926-166-whitedreamyhillmix_v10
20230926-167-perfectWorld_v5Baked
20230926-168-gapMix_original
20230926-169-gapMix_original
20230926-170-bokujust_V10b
20230926-171-liveAnimeMix_2d
20230926-172-perfectWorldFp16_50
20230926-173-ultraControlSupper_anythingVer
20230926-174-SE_V3_A
20230926-175-gapMix_original
20230926-176-scrawlabyss_v10
20230926-177-animerge_v20
20230926-178-ritiumRefusion_v25
20230926-179-V999Lora_v999Sft
20230926-180-liveAnimeMix_flat
20230926-181-anythingV50_v50
20230926-182-Riga_Collection-v1
20230926-183-hamefmix2_5
20230926-184-aamAnyloraAnimeMixAnime_v1
20230926-185-yessushirevtoonV105By_v10
20230926-186-LoliyellMix_v4_20230803
20230926-187-hijklmix25D_v20Pruned
20230926-188-universalSolventMix_v10
20230926-189-aingdiffusion_v92
20230926-190-realcartoonAnime_v5 (1)
20230926-191-calicomixreal_v20
20230926-192-hijklmixAnime_v20Pruned
20230926-193-realcartoonAnime_v5
20230926-194-linneamix_v74
20230926-195-milktea_v1Mild
20230926-196-bulasmall_v2
20230926-197-tqCutestyleV10_v10
20230926-198-lirioBreakunreal_delirioDARK
20230926-199-AOM3B2_orangemixs
20230926-200-yuzu_v11
20230926-201-raenamix_v30
20230926-202-sakushimixFinished_v20
20230926-203-bluePencil_v9b
20230926-204-AnythingV5Ink_v21
20230926-205-anidoll_v12Semireal
20230926-206-universalSolventMix_v10
20230926-207-kawaiiRealisticAnime_a04
20230926-208-sodaMix_v10
20230926-209-V999Lora_v999
20230926-210-abyssFantasy_v10
20230926-211-V999Lora_v999Sft
20230926-212-mightycorneoNewPrimemix_corneoprme
20230926-213-meinamix_meinaV11
20230926-214-rabbit_v15
20230926-215-bellyberry1_v10
20230926-216-blazingDrive_V08c
20230926-217-pad_v1
20230926-218-asyncsMIX_v2
20230926-219-AnythingV5Ink_v21
20230926-220-abyssorangemix2SFW_abyssorangemix2Sfw
20230926-221-linneamix_v74
20230926-222-bellyberry1_
20230926-223-ssssllddllShinySissy_v32ff
20230926-224-meinamix_meinaV8
20230926-225-neverendingDreamNED_bakedVae
20230926-226-kawaiiRealisticAnime_a04
20230926-227-neverendingDreamNED_bakedVae
20230926-228-omochiNightMix
20230926-229-tenganmix_v20
20230926-230-blazingDrive_V09i
20230926-231-animatedModelsOf_25
20230926-232-onlyanime_v2
20230926-233-helloimpasto_V30b
20230926-234-nymphmix_v10
20230926-235-asyncsMIX_v3
20230926-236-anamix_
20230926-237-bluePencil_v10
20230926-238-anyloraCheckpoint_bakedvaeBlessedFp16
20230926-239-nymphmix_v10
20230926-240-rabbit_v11
20230926-241-rabbit_v11
20230926-242-milktea_v1Mild
20230926-243-animerge_v20
20230926-244-nashianime_
20230926-245-bluePencil_v9b
20230926-246-grilledLamprey_v12o8n2
20230926-247-rabbit_v15
20230926-248-liveAnimeMix_flat
20230926-249-sweetMixFp16Cleaned_21
20230926-250-meinamix_meinaV7
20230926-251-seenAnime_v10
20230926-252-shungikuMix_v10
20230926-253-kohakuV4_rev1
20230926-254-neverendingDreamNED_v122BakedVae
20230926-255-LoliyellMix_v3_20230726
20230926-256-niamix_v10
20230926-257-hxranime_v10
20230926-258-grilledLamprey_v12o8n2
20230926-259-hijklmix_v25Pruned
20230926-260-gapClearVae23_v10
20230926-261-lirioBreakunreal_delirio
previous arrow
next arrow

ブログランキング参加中です

イラストギャラリー:Stable-Diffusion モデル 143機種使用

※ 画像の下に表示されている情報は、日付、連番、そしてStable-Diffusionで活用したモデル名です。このモデル名から、お好みの画風を生み出す特定のモデルを見つけ、イラストコレクションやご自身のクリエイティブプロジェクトに役立ててください。

ご協力、お願いします

美少女と白背景の素晴らしい組み合わせ、いかがでしたか?もし気に入っていただけたなら、この記事をシェアしてください。次回も、更なる高品質なイラストでお待ちしています!

ライセンス、注意事項など

当ブログに掲載されている画像は全て商用利用が可能で、どなたでもご自由にお使いいただけます。これらの画像は高品質なAI生成サービス「Stable Diffusion」を利用して制作されました。使用しているAIモデルは、「creativeml-openrail-m」ライセンスに準拠しております。どうぞ、常識と良識をもってご利用いただくようお願い申し上げます。

ライセンスの詳細に関しては、下記のリンクからご確認いただけます。
License – a Hugging Face Space by CompVis

また、ライセンスの内容を日本語に翻訳しました。子供でも理解できる簡単な説明と詳細な全文訳、2つのバージョンをご用意いたしました。ぜひご覧ください。

AIが生成した画像ってどれだけ自由に使えるの? チャットGPTに聞いてみたら、小学生でも分かるように説明してくれた! | 無限AI美少女

FANZA広告

よけいなアイコンを取り払い、限界ギリギリの薄消しモザイクをほどこしたバージョンがこちらです。

1冊100ページ以上のボリュームで、たったの110円!(画像をクリックするとFANZAのサイトにジャンプします)


目次