MENU

AIが描く新しい奇想の旅:「従来のアリス」抜きで不思議の国を探索

Anime-style-girl-in-pink-dress-with-grey-hair-sitting-near-window-in-a-dreamy-illustration
当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。
目次

『不思議の国のアリス』の世界をAIに描かせてみました

こんにちは、kojirom です。
今日は特別な試みをご紹介します。
『不思議の国のアリス』の世界をAIに描かせてみました。
144種類の Stable-Diffusion モデルと協力して、新しい視点からこの古典的な物語を再現します。
全部で321枚の画像を通じて、皆さんに新たな不思議の国を体験していただけるのが楽しみです。

ご覧いただく画像は、通常の「アリス」のイメージを超えたものです。
青いドレスに白いエプロンのアリスではなく、異なるアプローチで描かれた名場面が満載です。
ウサギとのティー・パーティーや、すてきな花々とのふれあいなど、新しい角度からの物語をお楽しみください。

スライドショー

20230917-001-rabbit_v15
20230917-002-liveAnimeMix_2d
20230917-003-fiamix_230711
20230917-004-loliyellmix_v4
20230917-005-nymphmix_v10
20230917-006-fiamix_v10
20230917-007-sakushimixFinished_sakushimixFinal
20230917-008-rmhf_animev2
20230917-009-candyapple_v12
20230917-010-gapMix_originalVer168
20230917-011-asyncsMIX_v2
20230917-012-yabukikentaroumix_v10
20230917-013-bluePencilRealistic_v1
20230917-014-calicomixreal_v20
20230917-015-LoliyellMix_v4_20230803
20230917-016-hxranime_v10
20230917-017-ultraControlSupper_anythingVer
20230917-018-perfectWorldFp16_50
20230917-019-kohakuV3_rev2
20230917-020-meinaalter_v2
20230917-021-anyloraCheckpoint_bakedvaeBlessedFp16
20230917-022-loliyellmix_v4
20230917-023-kamimix_alpha
20230917-024-SE_V3_A
20230917-025-abyssFantasy_v10
20230917-026-AnythingV5Ink_v21
20230917-027-kamimix_alpha
20230917-028-animerge_V10
20230917-029-hxranime_v10
20230917-030-meinamix_meinaV7
20230917-031-gapMix_originalVer168
20230917-032-onlyanime_v2
20230917-033-darkSushi25D25D_v40
20230917-034-meinaunreal_v41
20230917-035-realcartoonAnime_v5
20230917-036-neverendingDreamNED_bakedVae
20230917-037-bulasmall_v2
20230917-038-vndollRealmix_v10
20230917-039-bokujust_V10a
20230917-040-sakushimixFinished_v20
20230917-041-omochiNightMix
20230917-042-corneos7thHeavenMix_v2
20230917-043-Deyoyoyo_3D_V1
20230917-044-lirioBreakunreal_delirio
20230917-045-rmhf_animev4
20230917-046-redanimeline_
20230917-047-realMaxV34_v34
20230917-048-koji_v21
20230917-049-abyssorangemix2SFW_abyssorangemix2Sfw
20230917-050-redanimeline_
20230917-051-yabukikentaroumix_v10
20230917-052-darkSushi25D25D_v40
20230917-053-foolkatGODDESSOF_v1Pruned
20230917-054-meinaunreal_v41
20230917-055-etherRealMix_etherRealMix3
20230917-056-yeahBouyBlend_yeahBouyBlendV10
20230917-057-scrawlabyss_v10
20230917-058-rabbit_v11
20230917-059-linneamix_v74
20230917-060-realMaxV34_v34
20230917-061-kohakuV4_rev1
20230917-062-liveAnimeMix_flat
20230917-063-seizamix_v2
20230917-064-irrealitium_nsfwV10
20230917-065-AOM3B2_orangemixs
20230917-066-paragonV10_v10VAE
20230917-067-calicomixreal_v20
20230917-068-envymix_v12
20230917-069-bellyberry1_v10
20230917-070-animeten_v10Fp16
20230917-071-pad_v1
20230917-072-meinaunreal_v3
20230917-073-ritiumRefusion_v25
20230917-074-candyapple_v12
20230917-075-sakushimixFinished_sakushimixFinal
20230917-076-LoliyellMix_v3_20230726
20230917-077-gapMix_original
20230917-078-Deyoyoyo_3D_V1
20230917-079-pad_v1
20230917-080-blue_pencil-v4
20230917-081-shadow97sBeta_m5
20230917-082-kawaiiRealistic_v04
20230917-083-realcartoonAnime_v5
20230917-084-vndollRealmix_v10
20230917-085-onlyanime_v2
20230917-086-defacta3th_v10
20230917-087-foolkatGODDESSOF_v1
20230917-088-foolkatGODDESSOF_v1Pruned
20230917-089-fiamix_v44
20230917-090-anyloraCheckpoint_bakedvaeBlessedFp16
20230917-091-bulasmall_v2
20230917-092-fantasyAnime_v10
20230917-093-animerge_V10
20230917-094-pad_v1
20230917-095-anidoll_v12Semireal
20230917-096-raesanmix_v10
20230917-097-neverendingDreamNED_bakedVae
20230917-098-fiamix_v44
20230917-099-anamix_v3
20230917-100-V999Lora_v999Sft
20230917-101-fantasyAnime_v10
20230917-102-anidoll_v12Semireal
20230917-103-corneos7thHeavenMix_v2
20230917-104-ultraControlSupper_anythingVer
20230917-105-shadow97sEntropy_m2
20230917-106-V999Lora_v999
20230917-107-fiamix_v44
20230917-108-blueberrymix_10
20230917-109-yessushirevtoonV105By_v10
20230917-110-rmhf_animev4
20230917-111-gatchamixV10_v10
20230917-112-synthpudding_v12
20230917-113-raenamix_v30
20230917-114-fiamixHNSFW_v41
20230917-115-hazyabyss_v10
20230917-116-liveAnimeMix_2d
20230917-117-abyssFantasy_v10
20230917-118-milkyWonderland_v20
20230917-119-yutamix_v9
20230917-120-meinaunreal_v3
20230917-121-animatedModelsOf_v10
20230917-122-V999Lora_v999
20230917-123-sweetMix_v22Flat
20230917-124-xynaptix_vObsidian10
20230917-125-hamefmix2_5
20230917-126-onlyanime_v2
20230917-127-LoliyellMix_v3_20230726
20230917-128-hijklmix25D_v20Pruned
20230917-129-foolkatGODDESSOF_v1
20230917-130-helloimpasto_V30b
20230917-131-nymphmix_v10
20230917-132-bluePencil_v10
20230917-133-encartoony_v11
20230917-134-meinaunreal_v3
20230917-135-meinaalter_v3
20230917-136-fiamix_v10
20230917-137-lirioBreakunreal_delirioDARK
20230917-138-SE_V1_C
20230917-139-foolkatGODDESSOF_v1Pruned
20230917-140-Counterfeit-V2.0fp16
20230917-141-bluePencil_v10
20230917-142-shadow97sBeta_m5
20230917-143-rmhf_animev4
20230917-144-rabbit_v11
20230917-145-animatedModelsOf_25
20230917-146-mightycorneoNewPrimemix_bloodsplashsMix
20230917-147-shungikuMix_v10
20230917-148-ssssllddllShinySissy_v32ff
20230917-149-mightycorneoNewPrimemix_bloodsplashsMix
20230917-150-koji_v21
20230917-151-milktea_v1Mild
20230917-152-mightycorneoNewPrimemix_corneoprme
20230917-153-yutamix_ur
20230917-154-AOM3B2_orangemixs
20230917-155-kawaiiniji_v3
20230917-156-kohakuV3_rev2
20230917-157-hamefmix2_5
20230917-158-darkSushi25D25D_v40
20230917-159-milktea_v1
20230917-160-etherRealMix_etherRealMix3
20230917-161-sotemix_v10
20230917-162-bluePencil_v9b
20230917-163-blazingDrive_V09i
20230917-164-silvermoonmixBase_v12
20230917-165-meinacetusorionmix_v10
20230917-166-lirioBreakunreal_delirio
20230917-167-kohakuV4_rev1
20230917-168-fiamix_230711
20230917-169-asyncsMIX_v2
20230917-170-ametrineLegacy_v12
20230917-171-seizamix_v2
20230917-172-blue_pencil-v4
20230917-173-nashianime_
20230917-174-ritiumRefusion_v25
20230917-175-meinamix_meinaV10
20230917-176-yuzu_v10
20230917-177-meinamix_meinaV10
20230917-178-hijklmixAnime_v20Pruned
20230917-179-milktea_v1Mild
20230917-180-blazingDrive_V05a
20230917-181-yuzu_v11
20230917-182-meinaalter_v2
20230917-183-animatedModelsOf_25
20230917-184-realcartoonAnime_v5
20230917-185-mightycorneoNewPrimemix_bloodsplashsMix
20230917-186-shungikuMix_v10
20230917-187-fiamix_v10
20230917-188-raelismix_v30
20230917-189-awpainting_v12
20230917-190-AnythingV5Ink_v21
20230917-191-gatchamixV10_v10
20230917-192-AnythingV5Ink_v21
20230917-193-rabbit_v11
20230917-194-fiamix_v10
20230917-195-xynaptix_vObsidian10
20230917-196-bokujust_V10b
20230917-197-gatchamixV10_v10
20230917-198-meinacetusorionmix_v10
20230917-199-corneos7thHeavenMix_v2
20230917-200-hijklmix25D_v20Pruned
20230917-201-strawberryMIX_v21
20230917-202-AsagaoMix-v1
20230917-203-loliyellmix_v4
20230917-204-Counterfeit-V2.0fp16
20230917-205-meinamix_meinaV8
20230917-206-lirioBreakunreal_delirioDARK
20230917-207-scrawlabyss_v10
20230917-208-universalSolventMix_v10
20230917-209-blue_pencil-v4
20230917-210-bokujust_V10a
20230917-211-fiamixDynamic_v10
20230917-212-loliyellmix_v4
20230917-213-anamix_
20230917-214-kawaiiniji_v3
20230917-215-hijklmixAnime_v10Pruned
20230917-216-liveAnimeMix_2d
20230917-217-lirioBreakunreal_delirioDARK
20230917-218-fantasyAnime_v10
20230917-219-darkSushi25D25D_v40
20230917-220-seenAnime_v10
20230917-221-milktea_v1Mild
20230917-222-kawaiiniji_v3
20230917-223-anamix_v3
20230917-224-liveAnimeMix_flat
20230917-225-hamefmix2_5
20230917-226-animatedModelsOf_v10
20230917-227-gapClearVae23_v10
20230917-228-bluePencilRealistic_v1
20230917-229-kohakuV4_rev1
20230917-230-hamefmix2_5
20230917-231-defacta3th_v10
20230917-232-hijklmixAnime_v10Pruned
20230917-233-ageless_v2
20230917-234-perfectWorld_v4Baked
20230917-235-fiamixHNSFW_v41
20230917-236-yessushirevtoonV105By_v10
20230917-237-gatchamixV10_v10
20230917-238-envymix_v12
20230917-239-synthpudding_v12
20230917-240-envymix_v12
20230917-241-asyncsMIX_v2
20230917-242-fantasyAnime_v20
20230917-243-yeahBouyBlend_yeahBouyBlendV10
20230917-244-yutamix_ur
20230917-245-paragonV10_v10VAE
20230917-246-lirioBreakunreal_delirio
20230917-247-meinaalter_v2
20230917-248-raenamix_v30
20230917-249-AsagaoMix-v1
20230917-250-kawaiiniji_v3
20230917-251-hxranime_v10
20230917-252-aamAnyloraAnimeMixAnime_v1
20230917-253-anamix_
20230917-254-kohakuV3_rev2
20230917-255-fiamix_v44
20230917-256-mightycorneoNewPrimemix_corneoprme
20230917-257-bellyberry1_v10
20230917-258-omochiNightMix
20230917-259-raenamix_v30
20230917-260-foolkatGODDESSOF_v1
20230917-261-envymix_v12
20230917-262-blue_pencil-v4
20230917-263-realcartoonAnime_v5 (1)
20230917-264-meinamix_meinaV10
20230917-265-corneos7thHeavenMix_v2
20230917-266-strawberryMIX_v21
20230917-267-universalSolventMix_v10
20230917-268-Counterfeit-V2.0fp16
20230917-269-raelismix_v30
20230917-270-fantasyAnime_v20
20230917-271-liveAnimeMix_2d
20230917-272-seenAnime_v10
20230917-273-paragonV10_v10VAE
20230917-274-shadow97sEntropy_m2
20230917-275-irrealitium_nsfwV10
20230917-276-anamix_v3
20230917-277-hijklmixAnime_v20Pruned
20230917-278-meinamix_meinaV8
20230917-279-defacta3th_v10
20230917-280-bluePencilRealistic_v05
20230917-281-pad_v1
20230917-282-meinamix_meinaV11
20230917-283-blueberrymix_10
20230917-284-blazingDrive_V05a
20230917-285-hazyabyss_v10
20230917-286-linneamix_v74
20230917-287-meinamix_meinaV8
20230917-288-anythingelseV4_v45
20230917-289-ssssllddllShinySissy_v32ff
20230917-290-yuzu_v10
20230917-291-asyncsMIX_v2
20230917-292-mightycorneoNewPrimemix_bloodsplashsMix
20230917-293-foolkatGODDESSOF_v1
20230917-294-milktea_v1
20230917-295-milktea_v1Mild
20230917-296-fiamixDynamic_v10
20230917-297-bellyberry1_
20230917-298-raelismix_v30
20230917-299-majicmixLux_v2
20230917-300-irrealitium_nsfwV10
20230917-301-meinaunreal_v3
20230917-302-bokujust_V10a
20230917-303-neverendingDreamNED_v122BakedVae
20230917-304-shaonv3dmix_v10
20230917-305-fiamix_230711
20230917-306-bokujust_V10b
20230917-307-gapClearVae23_v10
20230917-308-animeten_v10Fp16
20230917-309-meinaalter_v3
20230917-310-bellyberry1_
20230917-311-bellyberry1_v10
20230917-312-sakushimixFinished_v20
20230917-313-lirioBreakunreal_delirio
20230917-314-milktea_v1
20230917-315-meinacetusorionmix_v10
20230917-316-meinamix_meinaV7
20230917-317-bluePencilRealistic_v1
20230917-318-anythingelseV4_v45
20230917-319-animatedModelsOf_v10
20230917-320-realcartoonAnime_v5
20230917-321-candyapple_v12
previous arrow
next arrow

ブログランキング参加中です

イラストギャラリー(321枚)

新しい視点から見える不思議の国

今回は、古典の名作『不思議の国のアリス』を新しい視点から再現してみました。
皆さまがいつも見ているアリスのイメージをちょっと越えて、新しい面白さを感じていただけたことと思います。

これからも、このブログを通じて、新しい視点で凝り固まった先入観を解きほぐしていきたいと考えております。あらたな冒険の旅へ、いっしょに出発しましょう!

ライセンス、注意事項など

当ブログに掲載されている画像は全て商用利用が可能で、どなたでもご自由にお使いいただけます。これらの画像は高品質なAI生成サービス「Stable Diffusion」を利用して制作されました。使用しているAIモデルは、「creativeml-openrail-m」ライセンスに準拠しております。どうぞ、常識と良識をもってご利用いただくようお願い申し上げます。

ライセンスの詳細に関しては、下記のリンクからご確認いただけます。
License – a Hugging Face Space by CompVis

また、ライセンスの内容を日本語に翻訳しました。子供でも理解できる簡単な説明と詳細な全文訳、2つのバージョンをご用意いたしました。ぜひご覧ください。

AIが生成した画像ってどれだけ自由に使えるの? チャットGPTに聞いてみたら、小学生でも分かるように説明してくれた! | 無限AI美少女

FANZA広告

よけいなアイコンを取り払い、限界ギリギリの薄消しモザイクをほどこしたバージョンがこちらです。

1冊100ページ以上のボリュームで、たったの110円!(画像をクリックするとFANZAのサイトにジャンプします)


目次